Hướng dẫn nội dung, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt lớp

19 tháng 3, 2014
Họp lớp là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hoạt động của một tập thể lớp sinh viên. Để buổi họp lớp có hiệu quả, Ban cán sự lớp cần có phương pháp tổ chức tốt.

1. Trước buổi họp lớp:

- Họp Ban cán sự lớp, dự thảo các nội dung cần triển khai trong cuộc họp (chuẩn bị đẩy đủ, chi tiết), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người;

- Liên hệ địa điểm (nếu không phải là 2 tiết hàng tháng do Nhà trường sắp xếp);

- Thông báo kế hoạch tới toàn thể SV;

- Báo cáo và mời Cố vấn học tập tham dự…

2. Trong buổi họp lớp: Lớp trưởng điều hành theo nội dung chương trình dự kiến. Dưới đây là chương trình một buổi họp lớp thông thường:

 

TT

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

Kiểm tra quân số; mời Lớp trưởng lên điều hành cuộc họp

Lớp phó

 

2

Cử thư ký cuộc họp

Lớp trưởng

 

3

Giới thiệu đại biểu (nếu có)

Lớp trưởng

 

4

Thông qua chương trình buổi họp

Lớp trưởng

 

5

Đánh giá tình hình lớp, SV trong lớp và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới

Lớp trưởng

 

6

Phổ biến, quán triệt các văn bản, các nhiệm vụ do khoa/viện, Nhà trường chỉ đạo; xây dựng chương trình hành động, dự kiến phương án thực hiện của lớp

Lớp trưởng

 

7

Mời đại biểu phát biểu ý kiến chỉ đạo, định hướng… (nếu có)   

Lớp trưởng giới thiệu và mời

 

8

Thảo luận của các SV

Lớp trưởng điều hành

 

9

Kết luận

Lớp trưởng

 

 

3. Sau buổi họp lớp, Ban cán sự cần:

- Hoàn thiện các văn bản (gửi báo cáo CVHT, khoa/viện, Nhà trường (qua Phòng CT-CTSV)…;

- Tập trung tổ chức lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ đã được quyết định trong buổi họp lớp;

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công việc;

- Chuẩn bị báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ vào kỳ họp lớp sau.

Nguyễn Chí Lâm


Chia sẻ