Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 6-2017 14 tháng 7, 2017

Ngày 29-6-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 08 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 5-2017 8 tháng 6, 2017

Ngày 25-5-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 03 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 4-2017 28 tháng 4, 2017

Ngày 27-4-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 04 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 01-2017 18 tháng 1, 2017

Ngày 16-01-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 25 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 12-2016 29 tháng 12, 2016

Ngày 15-12-2016, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 11 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 10-2016 31 tháng 10, 2016

Ngày 27-10-2016, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên họp phiên thường kỳ; Chi bộ đã nhất trí cho 04 quần chúng ưu tú triển khai làm hồ sơ lý lịch vào Đảng. Cụ thể:

Đọc tiếp