Kết quả họp xét học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2019-2020

30 tháng 9, 2020

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-----------------------

Số: 1772 /TB-ĐHLN-CTCTSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả họp xét học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội

học kỳ II, năm học 2019-2020

----------------------

- Căn cứ các văn bản hiện hành quy định về xét học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại các trường đại học, cao đẳng hệ công lập;

- Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên và danh sách đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập của các Khoa/Viện đào tạo;

- Căn cứ quỹ học bổng khuyến khích học tập trích từ nguồn thu học phí hệ đào tạo chính quy và quỹ trợ cấp xã hội năm 2020.

Ngày 30/9/2020, Hội đồng xét duyệt học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên Trường ĐHLN đã họp để xét duyệt học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2019-2020 và kết luận như sau:

I. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

1. Điều kiện được xét

- Không có học phần nào thi lại;

- Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;

- Số tín chỉ tính điểm từ 14 tín chỉ trở lên (trừ các ngành: 62 Khoa học môi trường - 13 tín chỉ, 64 Du lịch sinh thái - 12 tín chỉ do kế hoạch đào tạo của Nhà trường nên Hội đồng nhất trí xét).

- Điểm rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Điểm học tập từ 2,5 trở lên.

 2. Mức học bổng

- Đối với hệ đào tạo theo tín chỉ

+ Loại Khá: 550.000đ/tháng, cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Giỏi: 650.000đ/tháng, cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Xuất sắc: 750.000đ/tháng, cấp 5 tháng/kỳ.

- Đối với các lớp Chương trình tiên tiến

+ Loại Khá: 1.000.000 đ/tháng, cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Giỏi: 1.200.000 đ/tháng, cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Xuất sắc: 1.400.000 đ/tháng, cấp 5 tháng/kỳ.

3. Phương án xét học bổng

- Phương án xét: theo khóa, ngành với tỷ lệ 13,5% số sinh viên;

- Thứ tự ưu tiên: theo xếp loại từ xuất sắc, giỏi, khá. Trong trường hợp cùng xếp loại, thứ tự ưu tiên là điểm học tập, điểm rèn luyện, số tín chỉ đăng ký nhiều hơn.

II. TRỢ CẤP XÃ HỘI

Sinh viên được hưởng cấp trợ cấp xã hội khi đã nộp đủ hồ sơ theo quy định thuộc một trong các đối tượng và điều kiện như sau: 

a) Sinh viên thuộc hộ nghèo, điểm trung bình trung học tập đạt 2,05 trở lên; 

b) Sinh viên mồ côi;

c) Sinh viên là người tàn tật theo Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật;

d) Sinh viên là dân tộc thiểu số thường trú tại các khu vực KV1-VC (01), xã đặc biệt khó khăn, hải đảo.

Mức hưởng: đối tượng thuộc mục a, b, c: 100.000 đ/tháng; đối tượng thuộc mục d: 140.000 đ/tháng; cấp 6 tháng/kỳ.

Danh sách sinh viên được nhận học bổng KKHT và trợ cấp xã hội được gửi kèm thông báo này. Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa/Viện thông báo tới toàn thể sinh viên đơn vị mình; Phòng CT&CTSV đăng tải trên website của đơn vị.

Mọi ý kiến thắc mắc gửi bằng văn bản có xác nhận của Khoa/Viện về Nhà trường qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (phòng 210  nhà A2) trước ngày 08/10/2020./.

Nơi nhận:                                                      

- Hiệu trưởng (b/c);                                             

- PHT Trần Quang Bảo (b/c);

- Các Khoa/Viện đào tạo;

- Website: ctsv.vnuf.edu.vn;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV

Đã ký

Nguyễn Chí Lâm

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC BỔNG

DANH SÁCH SV ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI


Chia sẻ