Về việc xét Học bổng Khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2017–2018

1 tháng 10, 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

------------------------

Số: 2088/TB-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc xét Học bổng Khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội

học kỳ II, năm học 2017–2018

- Căn cứ các văn bản hiện hành quy định về xét Học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại các trường đại học, cao đẳng hệ công lập;

              - Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên và danh sách đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập của các Khoa/Viện đào tạo;

     - Căn cứ quỹ Học bổng khuyến khích học tập trích từ nguồn thu học phí hệ đào tạo chính quy và quỹ Trợ cấp xã hội năm 2018,

        Ngày 27/9/2018, Hội đồng xét học bổng KKHT sinh viên Trường đã họp và kết luận phương án xét Học bổng khuyến khích học tập, Trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

  1. Trợ cấp xã hội

Sinh viên được hưởng cấp trợ cấp xã hội khi đã nộp đủ hồ sơ theo đúng quy định thuộc một trong  các đối tượng và điều kiện như sau: 

a) Sinh viên thuộc hộ nghèo điểm trung bình trung học tập đạt 2,15 trở lên;  

b) Sinh viên mồ côi;

c) Sinh viên là người tàn tật theo Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật;

d) Sinh viên là dân tộc thiểu số thường trú tại các khu vực KV1-VC (01), xã đặc biệt khó khăn, hải đảo.

Mức hưởng: 100.000 đ/tháng, cấp 6 tháng/kỳ (riêng sinh viên thuộc đối tượng tại mục d mức hưởng 140.000 đ/tháng, cấp 6 tháng/kỳ).

  1. Học bổng khuyến khích học tập

a. Điều kiện để được xét học bổng khuyến khích học tập:

- Không có học phần nào thi lại;

- Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;

      - Số tín chỉ tính điểm từ 14 tín chí trở lên;

- Điểm rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Điểm học tập từ 2,5 trở lên.

          b. Mức học bổng khuyến khích học tập

-  Đối với hệ đào tạo theo tín chỉ:

+ Loại Khá: 350.000đ/ tháng – cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Giỏi: 450.000đ/tháng – cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Xuất sắc: 550.000đ/tháng – cấp 5 tháng/kỳ.

- Đối với các lớp chương trình Tiên tiến:

+ Loại Khá: 1.000.000 đ/ tháng – cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Giỏi: 1.200.000 đ/tháng – cấp 5 tháng/kỳ;

+ Loại Xuất sắc: 1.400.000 đ/tháng – cấp 5 tháng/kỳ.

c. Phương án xét học bổng KKHT

- Phương án xét học bổng: xét theo khóa,  ngành với tỷ lệ 32% số sinh viên.

- Thứ tự ưu tiên: theo xếp loại từ xuất sắc, giỏi, khá. Trong trường hợp cùng xếp loại, thứ tự ưu tiên là điểm học tập, điểm rèn luyện, số tín chỉ đăng ký nhiều hơn.

- Đối với các lớp sinh viên chương trình tiên tiến (xét theo kết luận cuộc họp thường trực xét học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2017-2018 ngày 27/9/2018).

  Nhà trường thông báo và niêm yết danh sách tại bảng tin (gần cổng chính), gửi văn phòng các Khoa/Viện đào tạo; Website Phòng CT&CTSV (http://ctsv.vnuf.edu.vn).

Nhận được thông báo, Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các Khoa/Viện thông báo tới toàn thể sinh viên đơn vị mình được biết. Mọi ý kiến thắc mắc gửi bằng văn bản (có xác nhận của Khoa/Viện) về Nhà trường (qua phòng Chính trị và công tác sinh viên 110A  nhà A1).

Thời gian giải quyết: Từ ngày 01/10/2018 đến 11h ngày 08/10/2018./.

DANH SÁCH HỌC BỔNG:

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN   

K60

K61

K62

DANH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI

K60

K61

K62

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa/Viện;

- Các Phòng: TCKT, ĐT, KT&ĐBCL;

- Lưu VT, CT&CTSV.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Trần Quang Bảo

 

 

 

 

 


Chia sẻ