Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 63

15 tháng 10, 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-------------------------

Số: 2231 /TB-ĐHLN-CTCTSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 63

                                                         

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên đầu khoá (K63) như sau:

- Đối tượng: Toàn thể sinh viên khóa 63.

- Thời gian, địa điểm

          + Thời gian: Thứ Bảy, ngày 27/10/2018 (buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00; có lịch chi tiết cho từng lớp kèm theo).

          + Địa điểm: Trạm Y tế, Trường Đại học Lâm nghiệp.

          Để công tác tổ chức khám sức khoẻ cho SV đạt kết quả tốt, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị và cá nhân như sau:

          1. Các khoa/viện đào tạo chỉ đạo cố vấn học tập, trợ lý khoa/viện thông báo cho sinh viên biết kế hoạch khám sức khỏe; đôn đốc, quản lý và nắm bắt tình hình sinh viên đến khám sức khỏe của đơn vị.

Sinh viên có lịch học trùng với lịch khám sức khoẻ cần viết đơn xin chuyển thời gian khám (chỉ chuyển trong ngày), có xác nhận của cố vấn học và nộp về Trạm Y tế trước ngày khám. SV không tham gia sẽ bị kỷ luật theo Quy chế.

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm quản lý chung trong công tác tổ chức và thông báo trên hệ thống phát thanh.

3. Trạm Y tế dự trù kinh phí; phụ trách chuyên môn trong việc khám sức khỏe SV và theo dõi tiến độ khám; báo cáo tổng hợp kết quả khám sức khỏe về Nhà trường qua Phòng CT&CTSV.

          4. Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị kinh phí tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên theo quy định.

           Yêu cầu các đơn vị thuộc Trường có liên quan, cố vấn học tập và các lớp sinh viên triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên./.

LỊCH KHÁM SỨC KHOẺ CHO SINH VIÊN KHÓA 63

(Theo Thông báo số 2231/TB-ĐHLN-CTCTSV  ngày 15/10/2018 của Hiệu trưởng)

TT

Thời gian

Lớp

1

Buổi sáng,

 từ 7h30 - 11h30

 ngày 27/10/2018

K63_Kỹ thuật công trình xây dựng

2

K63_Công nghệ ô tô

3

K63_Kỹ thuật cơ khí

4

K63_Chế biến lâm sản

5

K63_Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

6

K63_Kiến trúc cảnh quan

7

K63_Lâm nghiệp đô thị

8

K63_Thiết kế nội thất

9

K63_Công nghệ sinh học

10

K63_Thú  y

11

K63_Lâm sinh

12

K63_Khoa học cây trồng

13

K63_Quản lý Tài nguyên và Môi trường

14

K63_Bảo vệ thực vật

15

K63_Quản lý Tài nguyên rừng

16

K63_Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (TT)

17

K63_ Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (chuẩn)

18

K63_Quản lý đất đai

19

Buổi chiều,

từ 13h30 – 16h30

 ngày 27/10/2018

 

K63a_ Kế toán

20

K63b_ Kế toán

21

K63_Hệ thống thông tin

22

K63_Kinh  tế

23

K63_Quản trị kinh doanh

24

K63_Công tác xã hội

25

K63a_Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

26

K63b_ Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

27

Từ 16h30 – 17h dự trữ kết quả khám sức khỏe

 

Lưu ý: Sinh viên khi đến khám sức khoẻ phải mang theo thẻ sinh viên./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các khoa/viện đào tạo;

- Trạm Y tế, P.TCKT;

- Ban TC&WS (đăng website);

- Lưu: VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

                       Trần Quang Bảo                       


Chia sẻ