Tuyển thực tập sinh nông nghiệp tại Israel và Đài Loan năm 2018

24 tháng 11, 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

------------------------

Số: 2320/TB-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển thực tập sinh nông nghiệp tại Israel và Đài Loan năm 2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Nhà trường sao gửi thông báo Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel và thông báo tuyển thực tập sinh nông nghiệp tại Đài Loan năm 2018 để sinh viên được biết:

XEM CHƯƠNG TRÌNH ISRAEL

XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀI LOAN

Sinh viên đăng ký tham gia Chương trình tại Phòng CT-CTSV (phòng 210 nhà A1); bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ 21/11/2017 đến khi đủ chỉ tiêu.

Các vấn đề khác cần hỏi, SV liên hệ qua hộp thư: tuvansvln@gmail.com. Điện thoại: 02432939386 - 0963272671./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

- Thư viện (đăng website);

- Lưu: VT, CT&CTSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Thế Đồi


Chia sẻ