Về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa và cuối khóa, năm học 2017-2018

2 tháng 10, 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

------------------------

Số: 1829/TB-ĐHLN-CTCTSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên"

giữa khóa và cuối khóa, năm học 2017-2018

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên; thực hiện công văn số 3333/BGDĐT-CTHSSV ngày 02/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm năm học 2017-2018, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa khóa và cuối khóa, năm học 2017-2018.

- Nội dung: Phổ biến những văn bản mới, những điểm cần lưu ý và đối thoại với sinh viên về đào tạo, các chế độ, chính sách; triển khai kế hoạch tốt nghiệp cho SV năm cuối; tư vấn hướng nghiệp, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả.

- Đối tượng, thời gian: theo lịch chi tiết đính kèm thông báo này.

- Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp. 

Để "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa khóa và cuối khóa học đạt hiệu quả cao, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị và triển khai các nội dung được phân công theo lịch chi tiết đính kèm, đồng thời thực hiện nhiệm vụ được giao như sau:

1. Phòng CT-CTSV là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện; phụ trách trang trí hội trường, âm thanh lớp học.

2. Phòng QT-TB bố trí hội trường với 900 ghế ngồi; mở điều hòa nếu thời tiết nóng.

3. Phòng HCTH trực điện dự phòng trong thời gian học.

4. Phòng TCKT chuẩn bị kinh phí tổ chức Tuần sinh hoạt công dân.

5. Các khoa/viện đào tạo cử cố vấn học tập đến quản lý quân số của lớp, báo cáo danh sách SV vắng mặt về Nhà trường qua Phòng CT-CTSV vào cuối buổi học.

6. Ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên trong lớp được biết để đi học đầy đủ và tập hợp bài thu hoạch của sinh viên đã tham gia học tập, kèm theo danh sách ghi rõ những SV nộp/không nộp bài về Phòng CT-CTSV (phòng 210 nhà A1) chậm nhất là 05 ngày sau khi kết thúc học tập.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường có liên quan, các lớp sinh viên triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên để "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa khóa và cuối khóa học đạt kết quả tốt./.

LỊCH CHI TIẾT

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/c);

- Hiệu trưởng (b/c);

- Các khoa, viện đào tạo;

- Các phòng: ĐT, QTTB, HCTH, TCKT;

- CVHT, BCS các lớp SV;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Bùi Thế Đồi

 


Chia sẻ