Về việc sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc, năm 2019

4 tháng 10, 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

------------------------

Số: 2117/TB-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc, năm 2019

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT, Nhà trường triển khai thực hiện việc tham gia BHYT bắt buộc năm 2019 như sau:

- Đối tượng: toàn thể SV hệ chính qui, liên thông trong Trường.

SV thuộc đối tượng chính sách (đã được cấp thẻ BHYT tại địa phương), SV đã tham gia BHYT năm 2018 ở nơi khác cần photo thẻ BHYT nộp cho CVHT trước ngày 15/11/2018.

- Mức nộp và thời gian BHYT 

Đối tượng SV

Số tháng

Mức nộp (VNĐ)

Thời hạn thẻ

Khoá 63

12

525.420 (đã nộp)

01/01/2019 - 31/12/2019

Khóa 60, 61, 62

12

525.420

01/01/2019 - 31/12/2019

Khoá 59 (hệ 4,5 năm)

06

262.710

01/01/2019 - 30/6/2019

          Để việc tổ chức cho SV tham gia BHYT hiệu quả, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân như sau:

          1. Cố vấn học tập

- Cố vấn học tập khoá 63 lập danh sách theo mẫu 01 (điền đầy đủ thông tin các cột trong biểu mẫu) nộp về Trạm Y tế trước ngày 30/10/2018; 

- Cố vấn học tập các khoá: 59 (hệ 4,5 năm), 60, 61, 62: Thu và nộp tiền BHYT của SV theo mẫu 01 về Trường qua Phòng TCKT (phòng 210 nhà A2, ông Đạt nhận); lập danh sách SV theo diện chính sách, SV đã có thẻ BHYT ở nơi khác theo mẫu 02 về Trường qua Trạm Y tế (phòng 202, bà Giang nhận). Thời hạn: trước ngày 20/11/2018. 

DOWNLOAD MẪU 01 VÀ 02 TẠI ĐÂY

          2. Các Khoa/Viện đào tạo

- Chỉ đạo, đôn đốc CVHT triển khai thu và nộp tiền mua BHYT của SV;

- Tổng hợp và họp xét danh sách đề nghị kỷ luật đối với SV không mua BHYT nộp về Trường qua Phòng CT&CTSV, thời hạn thông báo sau (thông báo sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019).

3. Phòng TCKT

- Lập danh sách thu BHYT của SV toàn trường;

- Lập danh sách SV không tham gia BHYT nộp về Trường qua Phòng CT&CTSV, thời hạn thông báo sau (thông báo sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019).

4. Trạm Y tế

- Mua và cấp thẻ BHYT cho SV; khắc phục những sai sót trong quá trình cấp thẻ;

- Thu thẻ BHYT photo từ cố vấn học tập, lập danh sách SV đã có thẻ, danh sách SV đối tượng chính sách dự kiến được cấp thẻ để nộp qua BHXH và chuyển cho Phòng TCKT trước ngày 30/11/2018.

5. Phòng CT&CTSV

- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin về việc tham gia BHYT bắt buộc để SV được biết và thực hiện;

- Tiếp nhận danh sách SV không tham gia BHYT, báo cáo Hiệu trưởng để xử lý theo qui định.

Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện đúng tiến độ; đơn vị, cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Thông báo này thay thế Thông báo số 2017/TB-ĐHLN-TYT ngày 14/9/2018 của Hiệu trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Các khoa/viện;

- Phòng TCKT, Trạm Y tế;

- Đăng website Trường;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Chứ

 

 

 

 

 


Chia sẻ