Về việc tổ chức đại hội lớp sinh viên, năm học 2018-2019

14 tháng 8, 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-----------------------

Số: 1711/TB-ĐHLN-CTCTSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đại hội lớp sinh viên, năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch công tác SV năm học 2018-2019, Nhà trường yêu cầu các khoa/viện chỉ đạo tổ chức đại hội lớp SV năm học 2018-2019 như sau:

            1. Thời gian: Đại hội lớp tổ chức 01 buổi, từ 20/8/2018 đến 15/9/2018.

2. Nội dung

- Đánh giá tổng kết năm học 2017-2018, quyết định phương hướng, mục tiêu năm học 2018-2019; kiểm điểm hoạt động của Ban cán sự lớp năm học 2017-2018;

- Bầu Ban cán sự lớp năm học 2018-2019.

3. Số lượng thành viên Ban cán sự lớp

- Lớp có dưới 07 SV: bầu lớp trưởng;

- Lớp có từ 07 đến 14 SV: bầu lớp trưởng và 01 lớp phó;

- Lớp có từ 15 SV trở lên: bầu ban cán sự gồm lớp trưởng và không quá 02 lớp phó.

4. Tổ chức thực hiện

a. Các khoa/viện: Chỉ đạo đại hội các lớp qua cố vấn học tập; ra quyết định công nhận Ban cán sự các lớp sau khi các lớp hoàn thành đại hội, gửi 01 bản về Nhà trường qua Phòng CT-CTSV (phòng 110A nhà A1, bà Mai nhận).

b. Cố vấn học tập kiểm tra công tác chuẩn bị và tham dự, chỉ đạo đại hội.

c. Các lớp sinh viên

- Trước đại hội: Báo cáo các nội dung chuẩn bị đại hội với CVHT như: Dự thảo báo cáo tổng kết năm học, dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký...;    

- Trong đại hội: Đại hội lớp có treo cờ Tổ quốc, ảnh Bác, chữ "đại hội lớp .….., năm học 2018-2019" và được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số lượng SV trong lớp tham dự. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội theo Chương trình đã được thông qua trước đại hội.

- Sau đại hội: Hoàn thiện hồ sơ gửi về khoa/viện chậm nhất sau 3 ngày. Hồ sơ gồm: Báo cáo tổng kết năm học, biên bản đại hội, biên bản kiểm phiếu bầu Ban cán sự.

Các mẫu phục vụ đại hội lớp đăng tải trên website Trường Đại học Lâm nghiệp, cổng thành viên Phòng CT-CTSV (ctsv.vnuf.edu.vn/tu-van-ho-tro-sv)./.  

Nơi nhận:                                        

- Các khoa/viện đào tạo;

- Hiệu trưởng (b/c);

- Đăng website;

- Lưu: VT, CT&CTSV.                     

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Quang Bảo

 


Chia sẻ