Về việc tổ chức đổi giấy phép lái xe ô tô, mô tô

8 tháng 11, 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
  
 

Số: 3042/TB-ĐHLN-CTCTSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đổi giấy phép lái xe ô tô, mô tô

                                                      

Căn cứ quy định tại Điều 57, Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải về lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

1 . Đối tượng: Cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên công tác và học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Điều kiện đổi giấy phép lái xe ô tô và mô tô: CBVC, HSSV có giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Hà Tây và các tỉnh khác do ngành Giao thông vận tải cấp.

3. Hồ sơ và lệ phí

- Hồ sơ gồm:

+ Đơn (theo mẫu đính kèm);

+ Giấy phép lái xe ô tô, mô tô và chứng minh thư nhân dân photo;

+ Ảnh 3x4 (dán vào đơn);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (đối với người có Giấy phép lái xe còn hạn dưới 3 tháng).

- Lệ phí: 200.000 đồng/GPLX.

4. Thời gian dự kiến: cuối tháng 11/2016.

5. Địa điểm: Trường Đại học Lâm nghiệp.

6. Đăng ký: Cán bộ, viên chức, HSSV có nhu cầu đăng ký hồ sơ về Nhà trường qua Phòng CT-CTSV (phòng 110B nhà A1) trước ngày 25/11/2016.

Nhận được thông báo, Nhà trường yêu cầu các đơn vị/các lớp HSSV thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức và HSSV được biết./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Phó Hiệu trưởng (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Các lớp HSSV;

- BBT website trường;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Thế Đồi

ĐƠN ĐĂNG KÝ DOWNLOAD TẠI ĐÂY


Chia sẻ