Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp, từ đại hội đến đại hội

25 tháng 4, 2020
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXI, Phòng CT&CTSV giới thiệu với bạn đọc "Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp, từ đại hội đến đại hội".

Ngày 19/8/1964 Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định 127/CP về việc thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp. Ngay sau đó,  ngày 27/8/1964, Thành uỷ Hà Nội ra quyết định thành lập Đảng bộ Trường, chỉ định 03 đồng chí: Nghiêm Xuân Tiếp, Chu Chí Lộc và Nguyễn Văn Dưỡng vào BCH Đảng bộ lâm thời.

Ngày 04/9/1964 BCH Đảng bộ Trường họp phiên đầu tiên bầu đồng chí Chu Chí Lộc làm Bí thư Đảng uỷ lâm thời và xác định những chủ trương công tác trong giai đoạn này là: nhanh chóng xây dựng hệ thống tổ chức quản lý Nhà trường; tiếp quản và tạo lập cơ sở vật chất cho Trường mới và khẩn trương tìm kiếm địa điểm để xây dựng Trường và tổ chức khai giảng năm học mới.

Giai đoạn ở Đông Triều, Quảng Ninh (1964-1984)

* Thời kỳ từ 1964-1975

Thời kỳ này cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt, nhiệm vụ chung của cả nước là thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng CNXH ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Miền Nam. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của cả nước, Đảng bộ Trường đặt ra mục tiêu đó là "vừa xây dựng, đào tạo vừa sắn sàng chiến đấu". Với tinh thần đó, Đảng bộ và Nhà trường đã phát động phong trào trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên thực hiện tốt chủ trương "Học tập kết hợp với lao động sản xuất"; làm tốt hơn nữa công tác đào tạo cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, đào tạo toàn diện, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát huy tiềm lực khoa học kỹ thuật của Trường, thiết thực phục vụ yêu cầu khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thời kỳ này đã diễn ra 5 kỳ đại hội Đảng bộ Trường:

- Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất (ngày 01-02/3/1966); đ/c Chu Chí Lộc được bầu làm Bí thư, đ/c Vi Văn Vàng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ hai (từ ngày 29/10 đến ngày 01/11/1967); đ/c Nguyễn Phan Lễ được bầu lại giữ chức Bí thư, đ/c Lê Thanh Chương được bầu lại giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ ba (tháng 6/1969); đ/c Nguyễn Phan Lễ được bầu làm Bí thư, đ/c Lê Thanh Chương được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ tư (ngày 18-21/02/1972); Đại hội đã đề ra nhiệm vụ phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát huy tiềm lực khoa học kỹ thuật của Trường, thiết thực phục vụ yêu cầu khôi phục và phát triển sản xuất lâm nghiệp. BCH Đảng bộ khóa 4 đã bầu đ/c Lê Thanh Chương giữ chức Bí thư và đ/c Đinh Công Quất giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ năm (ngày 15/6/1975); BCH Đảng bộ bầu đ/c Nguyễn Tịnh An làm Bí thư và đ/c Nghiêm Xuân Tiếp làm Phó Bí thư Đảng ủy.

* Thời kỳ từ 1975 – 1984

Đây là thời kỳ cả nước được độc lập thống nhất, non sông thu về một mối; song đất nước ta còn đứng trước nhiều bộn bề, khó khăn. Đặc biệt lần đầu tiên trên đất Xuân Mai có một ngày hội lớn - Nhà trường tổ chức trọng thể 20 năm thành lập trường. Trong bối cảnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng, của Bộ Lâm nghiệp; Đảng bộ trường đặt ra mục tiêu, yêu cầu đó là phát triển đào tạo, góp phần khôi phục kinh tế - xã hội sau chiến tranh.

Thời kỳ này đã diễn ra 4 kỳ đại hội Đảng bộ trường:

- Đại hội Đảng bộ lần thứ sáu (ngày 11-12/9/1976); BCH Đảng bộ bầu đ/c Nghiêm Xuân Tiếp làm Bí thư và đ/c Nguyễn Tiến Thảo làm Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ bảy (ngày 22-23/10/1977); BCH Đảng bộ bầu đ/c Nghiêm Xuân Tiếp tiếp tục giữ chức vụ Bí thư và đ/c Nguyễn Tiến Thảo tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ tám (tháng 9/1979); BCH Đảng bộ bầu đ/c Nguyễn Tiến Thảo làm Bí thư và đ/c Lê Công Tặng làm Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ chín (ngày 19/8/1982); BCH Đảng bộ bầu đ/c Trần Thanh Bình làm Bí thư và đ/c Nguyễn Tiến Thảo làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Giai đoạn ở Xuân Mai, Hà Nội (từ 1984 đến nay)

Đây là thời kỳ nhà trường đã hoàn thành công tác di chuyển về thị trấn Xuân Mai cho đến nay. Giai đoạn từ 1985 – 1994 là thời kỳ nhà trường vừa xây dựng, vừa phát triển; Giai đoạn từ 1995 – 2004 là thời kỳ nhà trường mở rộng quy mô và phát triển ngành nghề đào tạo; giai đoạn từ 2004 – nay là thời kỳ nhà trường Hội nhập và phát triển.

Đầu năm 1985, sau khi hoàn thành cơ bản công tác di chuyển đến Xuân Mai, toàn trường đã tập trung về một mối và bắt đầu thời kỳ mới với nhiều thuận lợi mới, nhưng cũng xuất hiện nhiều khó khăn và thách thức mới. Trường bước vào thời kỳ vừa đào tạo, vừa xây dựng, vừa ổn định đời sống tại Xuân Mai.

Thời kỳ này đã diễn ra 10 kỳ đại hội Đảng bộ trường:

- Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ mười (ngày 17- 18/11/1985). Đại hội đã đề ra 4 chương trình hành động cơ bản là:

+ Đổi mới, tổ chức lại công tác đào tạo, lấy việc đổi mới mục tiêu, chương trình làm trung tâm, nâng cao từng bước và có trọng điểm chất lượng đào tạo.

+ Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, liên kết giữa đào tạo, khoa học và sản xuất.

+ Đẩy nhanh xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng rừng, giải quyết những khó khăn bức bách về đời sống.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới tổ chức, cải tiến quản lý.

BCH Đảng bộ khóa 10 đã bầu đ/c Trần Thanh Bình tiếp tục giữ chức Bí thư và đ/c Nguyễn Tiến Thảo tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (ngày 15-16/01/1988); BCH Đảng bộ bầu đ/c Nguyễn Tiến Thảo làm Bí thư và đ/c Trần Thanh Bình làm Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XII (ngày 31/01/1991); Đại hội đề ra 5 chương trình lớn:

+ Hoàn chỉnh chương trình đào tạo các bậc học, tiếp tục đổi mới các nội dung, chương trình, giáo trình, bài giảng và phương pháp giảng dạy.

+ Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng rừng thực nghiệm, từng bước ổn định và cải thiện đời sống.

+ Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

+ Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới công tác quản lý Nhà trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo.

BCH Đảng bộ khóa XII đã bầu đ/c Nguyễn Tiến Thảo tiếp tục giữ chức Bí thư và đ/c Trần Thanh Bình tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII (ngày 17-18/01/1995); Đại hội tiến hành với tinh thần "Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển". Đại hội đã đề ra mục tiêu: "Phát huy những thành quả đã đạt được, trong những năm tới cần tập trung sức lãnh đạo, giữ vững ổn định chính trị, phấn đấu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng trường Đại học Lâm nghiệp thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, nâng cao vai trò và phát huy ảnh hưởng của trường đầu ngành trong hệ thống đào tạo lâm nghiệp của cả nước, hoà nhập vào sự nghiệp đổi mới đào tạo theo tinh thần nghị quyết trung ương, từng bước xác lập vị trí quốc tế của Trường, phục vụ sự nghiệp phát triển nghề rừng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá".         

Theo tinh thần đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIII, đầu năm 1995, Trường đã nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ Lâm nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự án "Củng cố và phát triển trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2000". Theo đó, mục tiêu của dự án là củng cố và phát triển để khẳng định vai trò là trường đầu ngành về lâm nghiệp của cả nước, từng bước hoà nhập với đào tạo đại học của khu vực và thế giới; cụ thể phấn đấu đưa Nhà trường phát triển theo hướng:

+ Trường là cơ sở đào tạo lâm nghiệp bậc đại học, sau đại học, bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ, kỹ sư lâm nghiệp trong cả nước.

+ Trường là trung tâm đào tạo chất lượng cao, có uy tín với xã hội.

+ Trường là cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ theo những hướng chuyên môn sâu về lâm nghiệp và lĩnh vực phát triển nông thôn.

+ Trường phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

BCH Đảng bộ khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Đình Tư giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ và đ/c Trần Thanh Bình tiếp tục giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 1996-1998  (ngày 04-05/02/1996); BCH Đảng bộ trường khóa XIV bầu đ/c Nguyễn Đình Tư tiếp tục giữ chức Bí thư và đ/c Đoàn Mạnh Tước giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 1998-2000 (ngày 18-19/8/1998); Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong những năm qua về đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng cơ sở vật chất,.... Đại hội đề ra nhiệm vụ tiếp tục đổi mới đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng toàn diện, thực hiện phương pháp đào tạo mới lấy sinh viên làm trung tâm, chấn chỉnh nề nếp kỷ cương dạy và học, tăng cường công tác đào tạo sau đại học, xây dựng 1 đến 2 khoa thành khoa đầu đàn của ngành; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đẩy nhanh công tác xây dựng đội ngũ, củng cố tổ chức và chấn chỉnh lề lối làm việc, phấn đấu đến năm 2000 có trên 200 cán bộ giảng dạy trong đó có 50% có trình độ trên đại học. Thực hiện chiến lược cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, trẻ hoá đội ngũ; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu thực hiện xong dự án xây dựng trường giai đoạn I với tổng kinh phí 13,8 tỷ đồng, dự án nước sạch, dự án xây dựng rừng và lập dự án xây dựng trường giai đoạn II.

BCH Đảng bộ khóa XV bầu đ/c Nguyễn Đình Tư tiếp tục giữ chức Bí thư và đ/c Trần Hữu Viên làm Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2000-2003 (ngày 23-24/9/2000); Đại hội xác định: Tiếp tục đổi mới, mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; tăng cường đội ngũ, kiện toàn tổ chức; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; từng bước xây dựng Trường trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, đúng với vị trí trường đầu ngành về lâm nghiệp của cả nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông lâm nghiệp và nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển tài nguyên rừng bền vững, từng bước vươn lên hội nhập, bình đẳng với các trường trong khu vực và thế giới.

BCH Đảng bộ trường khóa XVI bầu đ/c Nguyễn Đình Tư tiếp tục giữ chức Bí thư và đ/c Trần Hữu Viên tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2003-2005  (ngày 28-29/3/2003); Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát trong 3 năm 2003-2005 là: "Tăng cường củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ; mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế; tiếp tục đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có; phấn đấu xây dựng trường trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao, trung tâm khoa học, trường đầu ngành về lâm nghiệp của cả nước, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông lâm nghiệp và nông thôn, tiếp tục vươn lên hội nhập bình đẳng với các trường trong khu vực và quốc tế".

Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 15 đ/c, BCH bầu Ban Thường vụ 5 đ/c; đ/c Trần Hữu Viên được bầu làm Bí thư, đ/c Phạm Xuân Hoàn được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2005-2010 (ngày 24-25/6/2005); Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 15 đ/c, BCH bầu Ban Thường vụ 5 đ/c; đ/c Trần Hữu Viên được bầu lại chức vụ Bí thư, đ/c Phạm Xuân Hoàn được bầu lại chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 (ngày 14-15/5/2010); Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển Trường với mục tiêu tổng quát là: "Đẩy mạnh việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý; phát triển đội ngũ; tăng cường phát triển theo chiều sâu; tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, NCKH; tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường sức thu hút và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo và NCKH; giữ vững vị trí đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp, phấn đấu đạt thứ hạng cao trong các trường Đại học của cả nước, thực sự trở thành trung tâm đào tạo, NCKH chất lượng cao của cả nước về lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên - môi trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập bình đẳng với các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới".

- Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 15 đ/c, BCH bầu Ban Thường vụ 5 đ/c; đ/c Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Bí thư, đ/c Trần Văn Chứ được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 2 ngày 17-18/4/2015; Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển Trường với mục tiêu tổng quát là: "Đẩy mạnh việc đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT và KHCN, chủ động hội nhập để phát triển bền vững; tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo theo hướng tăng cường năng lực cho người học; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động NCKH; tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện đội ngũ, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường sức thu hút và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo và NCKH; chuyển nhanh sang cơ chế tự chủ, giữ vững vị trí đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp, phấn đấu đạt thứ hạng cao trong các trường Đại học của cả nước; thực sự trở thành trung tâm đào tạo, NCKH chất lượng cao của cả nước về lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên - môi trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập bình đẳng với các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới".

- Đại hội bầu BCH Đảng bộ gồm 15 đ/c, BCH bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 5 đ/c; đ/c Trần Văn Chứ được bầu làm Bí thư, đ/c Nguyễn Văn Quân được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đến tháng 4/2019, đ/c Nguyễn Văn Quân được nghỉ hưu trí, đ/c Cao Quốc An được bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ.

*          *

*

Đảng bộ Trường ĐHLN hiện có 29 chi bộ trực thuộc và 01 Đảng bộ bộ phận Phân hiệu tại Đồng Nai. Tổng số đảng viên là 762 đồng chí. Trong đó: 562 đảng viên là công chức, viên chức, người lao động, 110 đảng viên là SV; 664 đảng viên chính thức, 98 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển đảng luôn được chú trọng, số lượng đảng viên được kết nạp vào Đảng không ngừng tăng lên, khẳng định được vai trò của Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đảng bộ đã tổ chức 5 lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng cho 1.236 quần chúng ưu tú; kết nạp 586 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 418 đảng viên là sinh viên (chiếm tỷ lệ 71,3%). Quy trình xét kết nạp Đảng viên mới được thực hiện nghiêm túc từ khâu tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giao nhiệm vụ, giúp đỡ và theo dõi quá trình phấn đấu của quần chúng tới việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đảng bộ nhiều năm được Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Đảng.

Đại hội Đảng bộ Trường ĐHLN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 06, 07/5/2020 với 174 đại biểu thay mặt cho 739 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự. Toàn thể Đảng bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên Nhà trường đang đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Chí Lâm, Trưởng phòng CT&CTSV

 

 

 


Chia sẻ