Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục 31 tháng 1, 2023

Ngày 23/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Thông tư này quy định về...

Đọc tiếp
Hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 25 tháng 8, 2020

Trên cơ sở Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ GD&ĐT, Nhà trường hướng dẫn thực hiện Quy chế...

Đọc tiếp
Quy định Văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của SV Trường ĐHLN 23 tháng 1, 2018

Quy định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp
Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học 9 tháng 3, 2017

Ngày 10/3/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT về Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học.

Đọc tiếp
Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số 16 tháng 9, 2015

1. Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 2. Hỗ trợ học tập đối với SV người dân tộc thiểu số rất ít người. Chi tiết xem tại các văn bản đính kèm dưới đây:

Đọc tiếp
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui 15 tháng 9, 2015

Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui. Chi tiết xem...

Đọc tiếp
Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Lâm nghiệp (kèm theo mẫu đăng ký) 11 tháng 9, 2015

Ngày 09/9/2015, Hiệu trưởng Trần Văn Chứ đã ký Quyết định số 1354/QĐ-ĐHLN-CTCTSV về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường Đại học Lâm nghiệp. Dưới...

Đọc tiếp
Quy định quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống 9 tháng 1, 2015

Ngày 09/01/2015, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã ký Quyết định số 22/QĐ-ĐHLN-CTCTSV về việc ban hành Quy định quản lý và hoạt động của Nhà Truyền thống. Dưới đây là toàn văn Quy định này:

Đọc tiếp
Quy định về thu và quản lý học phí, miễn, giảm học phí... 17 tháng 3, 2014

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí...

Đọc tiếp