Danh sách cán bộ, viên chức và nhiệm vụ của từng người 1 tháng 8, 2018

Phòng CT-CTSV có 10 viên chức, lao động hợp đồng. Dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người:

Đọc tiếp