Danh sách viên chức, lao động hợp đồng và nhiệm vụ của từng người 4 tháng 9, 2018

Phòng CT&CTSV có 09 viên chức, lao động hợp đồng; dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người:

Đọc tiếp