Danh sách viên chức, lao động hợp đồng và nhiệm vụ của từng người 30 tháng 12, 2013

Phòng CT-CTSV có 11 viên chức, LĐHĐ. Dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người.

Đọc tiếp