Phòng CT&CTSV có 11 viên chức, lao động hợp đồng; dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người:
Chức năng, nhiệm vụ