Phòng CT&CTSV có 09 viên chức, lao động hợp đồng; dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo Quyết định số 994/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 01/6/2021 của Hiệu trưởng.