Phòng CT&CTSV có 09 viên chức, lao động hợp đồng; dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người:
Chức năng, nhiệm vụ