Phòng CT&CTSV có 09 viên chức, lao động hợp đồng; dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người:
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo Quyết định số 309/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 31/3/2014 của Hiệu trưởng.