Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 6 tháng 11, 2012

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo Quyết định số 994/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 01/6/2021 của Hiệu trưởng.

Đọc tiếp