Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 6 tháng 11, 2012

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo Quyết định số 309/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 31/3/2014 của Hiệu trưởng.

Đọc tiếp