Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

3 tháng 10, 2019
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-------------------------

Số: 2035 /QĐ-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

---------------------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban điều hành Mạng lưới có chức trách và nhiệm vụ quy định tại Điều 9, Chương IV "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng các đơn vị thuộc Trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Trần Văn Chứ

 

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI CỰU HỌC VIÊN,

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

(Theo Quyết định số 2035 /QĐ-ĐHLN-CTCTSV ngày 25/9/2019 của Hiệu trưởng)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban điều hành

 1.  

GS.TS. Trần Văn Chứ

Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Chủ tịch

 1.  

GS.TS. Phạm Văn Chương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch

 1.  

PGS.TS. Trần Quang Bảo

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch

 1.  

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch

 1.  

PGS.TS. Cao Quốc An

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch

 1.  

TS. Nguyễn Sỹ Hà

Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch thường trực

 1.  

TS. Hà Công Tuấn

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó Chủ tịch

 1.  

PGS.TS. Lê Xuân Trường

Trưởng khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Dương Văn Tài

Trưởng khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

TS. Bùi Thị Minh Nguyệt

Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Bùi Văn Thắng

Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Đặng Văn Hà

Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Lý Tuấn Trường

Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

TS. Nguyễn Bá Long

Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

TS. Mai Hải Châu

Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Phạm Minh Toại

Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Đồng Thanh Hải

Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

ThS. Nguyễn Hữu Cương

Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

ThS. Đào Duy Phương

Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

ThS. Nguyễn Vũ Lâm

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

ThS. Phạm Gia Thanh

Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

ThS. Nguyễn Duy Vượng

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

TS. Hà Sỹ Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ủy viên

 1.  

TS. Nguyễn Văn Hà

Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên

 1.  

TS. Nguyễn Quốc Trị

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

GS.TS. Phạm Văn Điển

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Ủy viên

 1.  

CN. Phí Mạnh Cường

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên

 1.  

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên

 1.  

TS. Phí Hồng Hải

Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên

 1.  

KS. Nguyễn Văn Lưu

Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Nội thất Hoàn Cầu

Ủy viên

 1.  

Ông Trịnh Minh Hoài

Nguyên Chủ tịch huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Ủy viên

 1.  

Ông Phạm Ngọc Bình

Công ty CP Cao su Đồng Phú

Ủy viên

 1.  

ThS. Nguyễn Chí Lâm

Phó Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy viên,

Thư ký

 


Chia sẻ