Thành lập Hội cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước

3 tháng 10, 2019
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI

CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN

-----------------------

Số: 2046 /QĐ-BĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội cựu học viên, sinh viên

Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước

-----------------------------------

BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-ĐHLN-CTCTSV ngày 25/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước và Văn phòng Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước trực thuộc Ban điều hành Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp,

Điều 2. Chỉ định Ban liên lạc Hội cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo. Nhiệm vụ của Ban liên lạc qui định tại Điều 11, Chương IV Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 3. Văn phòng, các tiểu ban Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Hội cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hiệu trưởng Trường ĐHLN (b/c);

- Lưu: VP.

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Trần Văn Chứ

 

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Theo Quyết định số 2046 /QĐ-BĐH ngày 25/9/2019 của Ban điều hành

Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp)

 

1. Ông Trịnh Minh Hoài        - Trưởng ban;

2. Ông Lê Tuấn Sơn              - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Đỗ Văn Mai               - Phó Trưởng ban;

4. Ông Mai Đình Lương        - Thành viên;

5. Bà Trần Thị Liên               - Thành viên;

6. Ông Lê Hoàng Việt            - Thành viên;

7. Ông Đặng Trọng Nam       - Thành viên;

8. Ông Hoàng Mạnh Thường - Thành viên;

9. Ông Từ Xuân Lâm             - Thành viên;

10. Ông Vương Đức Hòa       - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Đình Long   - Thành viên;

12. Ông Phạm Ngọc Bình       - Thành viên./.


Chia sẻ