Các mẫu dùng cho đại hội lớp sinh viên

14 tháng 8, 2018
Để giúp các lớp SV tổ chức đại hội đầu năm học chất lượng và hiệu quả, Phòng CT-CTSV cung cấp một số mẫu dùng cho đại hội:

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LỚP

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

MẪU XÂY DỰNG BÁO CÁO


Chia sẻ