Cập nhật kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng hàng tháng 14 tháng 7, 2017

Đây là danh sách quần chúng ưu tú đã được Hội nghị Chi bộ nhất trí để làm hồ sơ vào Đảng. Các quần chúng liên hệ mua hồ sơ tại Văn phòng Đảng ủy Trường (phòng 506, nhà A2); chủ động khai lý lịch vào Đảng theo mẫu 2-KNĐ ở dưới và đến Phòng CT&CTSV để được hướng dẫn các bước tiếp theo nếu chưa rõ.

Đọc tiếp