Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Trường và các đơn vị trong Trường với sinh viên năm 2017

6 tháng 11, 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-----------------------

Số: 2156/TB-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Trường

và các đơn vị trong Trường với sinh viên năm 2017  

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018 của Nhà trường; để Lãnh đạo Trường và các đơn vị trong Trường lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của sinh viên trong các vấn đề liên quan như: kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, thi, thực hành, thực tập, các chế độ, chính sách, cơ sở vật chất, vui chơi giải trí...; từ đó để Nhà trường kịp thời hỗ trợ và giải quyết tốt những vấn đề mà sinh viên quan tâm, Nhà trường tổ chức "Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Trường và các đơn vị trong Trường với sinh viên năm 2017".

- Thời gian: 19h30 ngày 29/11/2017 (thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Thành phần tham dự: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành các chi đoàn, chi hội sinh viên trong Trường và các SV có quan tâm.

- Chủ trì Hội nghị: GS.TS.Trần Văn Chứ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Trường và các lớp SV như sau:

1. Các khoa, viện đào tạo chỉ đạo Cố vấn học tập thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tới SV; đôn đốc, kiểm tra, quản lý SV theo thành phần tham dự Hội nghị, báo cáo danh sách SV vắng mặt về Nhà trường qua Phòng CT-CTSV vào ngày 30/11/2017.

2. Lớp trưởng các lớp tổ chức lấy ý kiến, câu hỏi của SV tại cuộc họp lớp tháng 11/2017; tổng hợp ý kiến, câu hỏi của SV (theo mẫu TẠI ĐÂY) để chuẩn bị đối thoại tại Hội nghị và nộp cho Ban tổ chức Hội nghị.

3. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là đơn vị thường trực tổ chức Hội nghị; chuẩn bị báo cáo về tình hình SV và các vấn đề liên quan đến đối thoại với SV tại Hội nghị; ghi biên bản, các ý kiến tại Hội nghị; phụ trách trang trí, âm thanh Hội nghị; chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng.

            4. Phòng Quản trị-Thiết bị bố trí Hội trường G6 vào thời gian trên.

5. Phòng Hành chính tổng hợp chuẩn bị phương án về điện dự phòng.

            Nhận thông báo này, yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Cố vấn học tập và Lớp trưởng các lớp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Đoàn TN, Hội SV trường;

- Các cố vấn học tập (để phố biến đến lớp SV);

- Thư viện (đăng website);

- Lưu: VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Thế Đồi


Chia sẻ