Danh sách quần chúng-sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng (cập nhật)

29 tháng 5, 2020

     
1 Nguyễn Thị Hải Yến 61A CNSH 02-3-2020
2 Lê Thị Tú Linh 61A CNSH 02-3-2020
3 Hoàng Văn Huy 62A QLTNR 02-3-2020
4 Đào Thu Hường 61c Kế toán 02-3-2020
5 Hoàng Thị Uyên 61c Kế toán 02-3-2020
6 Nguyễn Thị Huyền 61b Lâm sinh 02-3-2020
7 Nguyễn Thị Sa 61b Lâm sinh 02-3-2020
8 Nguyễn Tất Tiếp 61 Lâm nghiệp 02-3-2020
9 Vũ Việt Bảo 61 Lâm nghiệp 02-3-2020
10 Phạm Thị Hằng 61a QLTNR 02-3-2020

 


Chia sẻ