Thành lập Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới

3 tháng 10, 2019
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-------------------------

Số: 2033 /QĐ-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học viên,

sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng các đơn vị thuộc Trường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Văn Chứ

 

QUY CH

Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học viên, sinh viên

Trưng Đại học Lâm nghiệp

(Ban hành theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHLN-CTCTSV

ngày 25/9/2019 của Hiệu trưng Trường Đại học Lâm nghiệp)

 

Chương I

NHỮNG QUY DỊNII CHUNG

 

Điều 1. Tên gọi

1. Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp là một tổ chức của cựu học viên, sinh viên, do Hiệu trưởng quyết định thành lập, nhằm tập hợp cựu học viên, sinh viên tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý của Ban giám hiệu, hoạt động theo qui định của Pháp luật, tuân thủ theo quy chế chung của Nhà trường và Qui chế của Mạng lưới.

2. Tên gọi đầy đủ: MẠNG LƯỚI CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP.

3. Tên viết tắt tiếng Anh: VNUF ALUMNI.

4. Logo: Hình logo của Trường Đại học Lâm nghiệp và có chữ VNUF Alumni ở dưới.

5. Địa chỉ: Văn phòng VNUF Alumni đặt tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại: 024 33723941.

Website: ctsv.vnuf.edu.vn/cuu-sinh-vien

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Tập hợp các thế hệ cựu học viên, sinh viên đã từng học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và niềm tự hào từng là học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp.

3. Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và làm cầu nối giữa các thế hệ học viên, sinh viên.

4. Huy động các nguồn lực từ cựu học viên, sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Trường.

 

 

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu học viên, sinh viên các khoá, các ngành đào tạo từ ngày thành lập Trường, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu học viên, sinh viên và hoạt động của Mạng lưới; hỗ trợ công tác biên tập, giới thiệu về lịch sử phát triển của Trường, ngành đào tạo và giới thiệu các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong các lĩnh vực (kỷ yếu, viết sách, hồi ký, sưu tầm và cung cấp, thông tin, tài liệu, hiện vật…).

2. Tổ chức họp mặt truyền thống của toàn thể cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp vào ngày thành lập Trường hoặc những ngày lễ, nhân dịp các sự kiện đặc biệt.

 3. Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt cho cựu học viên, sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học viên, sinh viên.

4. Thăm hỏi và vận động đóng góp, hỗ trợ cho các cựu học viên, sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Thăm hỏi cựu cán bộ, viên chức, nhà giáo đã nghỉ hưu.

6. Vận động cựu học viên, sinh viên đóng góp các nguồn lực cho Trường: hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, tài trợ tổ chức các chương trình, hoạt động của Trường.

7. Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho chiến lược phát triển và hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường cho việc phát triển ngành nghề, chương trình đào tạo ở các đơn vị giảng dạy.

8. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên: vận động nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên; tổ chức cho cựu học viên, sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.

9. Phát triển và quản lý trang web, diễn đàn của cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Mạng lưới) hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, tuân thủ Pháp luật, Quy chế hoạt động của Mạng lưới, của Nhà trường. Mọi hoạt động của Mạng lưới đều vì lợi ích của các thành viên và Nhà trường; không làm phương hại đến lợi ích của mỗi thành viên cũng như hình ảnh của Trường. 

 

 

 

Chương III
THÀNH VIÊN

 

Điều 5. Tiêu chuẩn

Thành viên Mạng lưới là những học viên, sinh viên trong và ngoài nước đã từng học tập các chương trình đào tạo cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; các hệ đào tạo (chính qui, tại chức, chuyên tu, liên thông, VLVH…) của Trường Đại học Lâm nghiệp, tự nguyện đăng ký tham gia và tuân theo quy chế hoạt động của Mạng lưới.

Điều 6. Quyền lợi

1. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình hoạt động của Mạng lưới.

2. Được Mạng lưới giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn.  

3. Được Mạng lưới tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết.

4. Được tham gia hiệp thương vào Ban điều hành của Mạng lưới.  

5. Mỗi thành viên có thể tham gia ở nhiều ban liên lạc khác nhau.

Điều 7. Nghĩa vụ  

1. Chấp hành Quy chế của Mạng lưới.

2. Tham gia và tích cực đóng góp cho các hoạt động của Mạng lưới.

 

Chương IV
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 8. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Mạng lưới gồm có:

- Ban điều hành Mạng lưới;

- Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên. 

Điều 9. Ban điều hành Mạng lưới

1. Ban điều hành Mạng lưới là cơ quan quản lý, điều hành các hoạt động của Mạng lưới.

2. Các thành viên Ban điều hành Mạng lưới do Ban vận động giới thiệu hoặc giới thiệu từ các ban liên lạc được Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra quyết định công nhận.

3. Thành phần Ban điều hành gồm: Chủ tịch, Chủ tịch danh dự (nếu có), các Phó chủ tịch (trong đó có Phó chủ tịch thường trực), Trưởng các ban, các ủy viên Ban điều hành và Thư ký Ban điều hành.

4. Sau khi có quyết định thành lập, việc thay thế nhân sự của Ban điều hành do Thường trực Ban điều hành xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của các Ban liên lạc hoặc đề nghị của Thành viên Thường trực Ban điều hành.

5. Các tiểu ban của Ban điều hành bao gồm:

- Tiểu ban Truyền thông và Phát triển: tuyên truyền các hoạt động của Mạng lưới đến các hội viên và xã hội; tập hợp, kết nối các cựu học viên, sinh viên trở thành hội viên tham gia Mạng lưới, phát triển các Ban liên lạc của mạng lưới;

- Tiểu Ban Tổ chức sự kiện: tổ chức hoạt động giao lưu, kết nối hoạt động của các ban liên lạc và tổ chức các hoạt động của Mạng lưới.

- Tiểu ban Tài chính: theo dõi, quản lý Quỹ hoạt động của Mạng lưới; vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động của Nhà trường và hỗ trợ sinh viên.

- Văn phòng: điều phối các hoạt động thường nhật của Mạng lưới và phụ trách trang web, diễn đàn cựu học viên, sinh viên.

Điều 10. Thường trực Ban điều hành

1. Thường trực Ban điều hành gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Trưởng các Tiểu ban và Thư ký Ban điều hành.

2. Quyền hạn: Thường trực Ban điều hành là cơ quan thay mặt Ban điều hành quyết định về: cơ cấu tổ chức; số lượng thành viên và nhân sự của Ban điều hành; kế hoạch hoạt động của Mạng lưới theo năm hoặc từng giai đoạn.

3. Nhiệm vụ: Thường trực Ban điều hành là cơ quan điều hành và xử lý các công việc giữa các kỳ họp Ban điều hành, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Mạng lưới; chuẩn bị nội dung và báo cáo kết quả hoạt động của Mạng lưới tại các phiên họp định kỳ của Ban điều hành.

4. Các cuộc họp Ban điều hành hoặc Thường trực Ban điều hành chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số thành viên tham gia. Các quyết định của cuộc họp được thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt biểu quyết tán thành.

Điều 11. Ban liên lạc Hội cựu học viên, sinh viên

Là một tổ chức của Mạng lưới đại diện cho một nhóm các cựu học viên, sinh viên cùng học tập hoặc cùng sinh sống, làm việc trên cùng một địa bàn/lĩnh vực công tác.

1. Nhiệm vụ của Ban liên lạc:

- Tập hợp, liên kết các cựu học viên, sinh viên cùng học tập hoặc cùng công tác, sinh sống trên địa bàn, ngành lĩnh vực thuộc phạm vi và mục tiêu hoạt động của Ban liên lạc;

- Phối hợp với các tiểu ban của Ban điều hành để triển khai nội dung hoạt động của Mạng lưới đến các thành viên; tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các ban liên lạc và các hoạt động riêng cho các thành viên trong nội bộ Ban liên lạc.

2. Cơ cấu Ban liên lạc gồm: Trưởng ban, phó ban và một số ủy viên.

3. Thành lập Ban liên lạc:

- Ban liên lạc được thành lập theo: vùng, miền, tỉnh/thành phố, cơ quan bộ ngành, viện, khoa, khóa, ngành…

- Việc thành lập Ban liên lạc do các cựu học viên, sinh viên tại các vùng, miền, tỉnh/thành phố, cơ quan bộ ngành, viện, khoa, khóa, ngành… đề xuất và báo cáo Thường trực Ban điều hành công nhận.

Điều 12. Chế độ sinh hoạt, báo cáo

1. Ban điều hành Mạng lưới họp đình kỳ hàng năm hoặc do Chủ tịch Ban điều hành triệu tập họp đột xuất khi cần thiết.

2. Thường trực Ban điều hành Mạng lưới họp 6 tháng/lần hoặc họp đột xuất khi Chủ tịch Ban điều hành triệu tập.

3. Tổ chức Hội nghị Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp theo định kỳ 5 năm/1lần. Tại Hội nghị sẽ thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động, phương hướng và chương trình hoạt động của Mạng lưới trong thời gian tiếp theo, thảo luận và biểu quyết sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động, giới thiệu để bầu Ban điều hành Mạng lưới khoá mới, thông qua kế hoạch sử dụng tài chính của Mạng lưới.

4. Tổ chức họp mặt truyền thống của toàn thể cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp vào ngày kỷ niệm thành lập Trường hoặc những ngày lễ, nhân dịp các sự kiện đặc biệt.

5. Hàng năm Ban điều hành xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động cho các năm tiếp theo.

6. Các báo cáo của Ban điều hành, tài liệu chính thức của Mạng lưới được đóng dấu của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 13. Tài chính

1. Các nguồn đóng góp, tài trợ từ các cự học viên, sinh viên, các cá nhân, doanh nghiệp để hình thành các quỹ hỗ trợ, xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường; các quỹ tài trợ học bổng cho sinh viên được hình thành độc lập với quỹ hoạt động của Mạng lưới.

2. Quỹ hoạt động của Mạng lưới do cựu học viên, sinh viên tự nguyện đóng góp, nguồn tài trợ hợp pháp từ các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ và một phần ngân sách do Nhà trường hỗ trợ hoặc thu nhập hợp pháp từ các hoạt động của Mạng lưới mang lại.

3. Quỹ hoạt động của Mạng lưới được sử dụng để trang trải cho các chi phí nhằm duy trì các hoạt động thường xuyên của Mạng lưới và trả lương cho cán bộ chuyên trách của Mạng lưới (nếu cán bộ chuyên trách không được Trường Đại học Lâm nghiệp trả lương). Các cán bộ không chuyên trách trong Ban điều hành không được nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ quỹ hoạt động của Mạng lưới. Việc quản lý, sử dụng quỹ hoạt động của Mạng lưới phải tuân thủ các qui định của qui chế thu, chi tài chính chính của Mạng lưới do Thường trực Ban điều hành thông qua. Việc sử dụng các quỹ phải đúng mục đích, tuân thủ các quy định về tài chính của Mạng lưới, đảm bảo nguyên tắc công khai, rõ ràng, minh bạch và đúng Pháp luật.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính của Mạng lưới trong phiên họp định kỳ của Ban điều hành và có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến từng thành viên.

Tiền quỹ hoạt động của Mạng lưới được quản lý bằng tài khoản riêng của Mạng lưới. Các hoạt động tài chính của Mạng lưới sẽ được Văn phòng Mạng lưới quản lý và chịu sự kiểm soát của Ban điều hành Mạng lưới và của Trường Đại học Lâm nghiệp. Các khoản thu, chi sẽ do Ban Tài chính Mạng lưới đề xuất, được thống nhất trong Thường trực Ban điều hành và quyết định phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền.

 

Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 14. Các Ban và thành viên có nhiều thành tích trong công tác của Mạng lưới và trong hoạt động đóng góp công sức cho sự phát triển Trường cũng như phục vụ xã hội sẽ được Ban điều hành xét khen thưởng và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 15. Các Ban và thành viên vi phạm quy chế của Mạng lưới, tùy theo mức độ, Ban điều hành xem xét xử lý và không được tham gia các hoạt động của Ban, của Mạng lưới.

 

Chương VI
HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ

 

Điều 16. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp được Hội nghị thành lập Ban điều hành mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp thông qua và ban hành. Việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới do Hội nghị Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định khi có trên 50% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Văn Chứ

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-------------------------

Số: 2034 /QĐ-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

---------------------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp.

Điều 2. Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp được tổ chức và hoạt động theo "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp" và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng các đơn vị thuộc Trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Văn Chứ

FANPAGE

https://www.facebook.com/Svlamnghiep.vnuf.edu.vn/

 


Chia sẻ